Prawo handlowe – między teorią, praktyką a orzecznictwem
Termin: 19-20 września 2019 r.

18 września Przyjazd uczestników
Godz. 20.00 Spotkanie Kierowników Katedr

19 września Obrady I Dzień
Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1
9.00 Rejestracja uczestników
9.30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

10.00 – 11.30 Panel I „Miejsce prawa handlowego w systemie prawa”
Moderator: prof. dr hab. Janusz A. Strzępka (UŚ)

Prof. dr hab. Wojciech J. Katner (UŁ) – „Zasada jedności prawa cywilnego a współczesny zakres podmiotowo – przedmiotowy stosunków handlowych”
Prof. dr hab. Adam Opalski (UW) – „Założenia aksjologiczne prawa handlowego wobec wyzwań współczesności”
Dr hab. prof. INP PAN Monika Tarska – „Synchronizacja regulacji KSH i KRiO w zakresie reżimu majątkowego wspólników-małżonków”
Dyskusja
10.00 – 11.30 Dyskusja
11.30 – 11.55 Przerwa Kawowa
11.55 – 12.00 Ogłoszenie wyników V edycji konkursu im. Prof. Z. Radwańskiego na najlepsza pracę doktorską

12.00 – 13.45 Panel II „Reprezentacja i prowadzenie spraw spółek osobowych – zagadnienia ustrojowe”
Moderator: prof. dr hab. Urszula Promińska (UŁ)

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba (UMCS) – „Prowadzenie spraw i reprezentacja w spółce jawnej – zagadnienia ustrojowe”
Dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet, Dr Dariusz Bucior – „Umocowanie do reprezentowania a prawo do reprezentowania handlowej spółki osobowej”.
Dr hab. prof. UW Artur Nowacki – „Zakres prawa do prowadzenie spraw i reprezentacji spółki w przypadku spadkobiercy wspólnika lub nabywcy jego ogółu praw i obowiązków”.
Dr hab. prof. UE w Katowicach Aleksander J. Witosz – „Skuteczność umownych ograniczeń prawa reprezentacji w spółce osobowej”.
Dr Marcin Podleś (UWr) – „Czynności faktyczne i prawne komandytariusza w imieniu spółki komandytowej”
Dyskusja
13.15 – 13.45 Dyskusja
13.45 – 14.45 Lunch

14.45 – 16.30 Panel III „Interes spółki a interes wspólników spółek kapitałowych”
Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Szumański (UJ)

Dr hab. prof. UMCS Małgorzata Dumkiewicz (UMCS) – „Czynności „z samym sobą” w spółkach handlowych”
Dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes (UŁ) – „Interes spółki kapitałowej jako interes autonomiczny spółki”
Dr Wiktor Matysiak (UŁ) – „Zabezpieczenie powództwa w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 268 KSH)”
Dr hab. prof. UJ Krzysztof Oplustil – „Ład korporacyjny w zgrupowaniu spółek”
Dr hab. prof. KUL Marcin Trzebiatowski – „Zakaz konkurencji wspólników w spółkach kapitałowych – uwagi na tle orzecznictwa”
16.00-16.30 Dyskusja
16.30 Podsumowanie obrad

20.00 Uroczysta kolacja, połączona z wręczeniem Księgi pamiątkowej prof. Januszowi A. Strzępce
Restauracja Sztolnia w Katowicach ul. Chorzowska 109

20 września Obrady II Dzień
Sala Sejmu Śląskiego – Katowice, Ul. Ligonia 46

10.00 – 11.15 Panel I „Umowy gospodarcze – problemy orzecznictwa, praktyki i teorii”
Moderator: dr hab. Marek Leśniak (UWr)

Dr Radosław L. Kwaśnicki – „Umowy holdingowe w teorii, orzecznictwie i praktyce zarządzania grupami kapitałowymi”
Dr Ewa Wójtowicz (UWr) – „Stosowanie przepisów o umowie agencyjnej do jednostronnie profesjonalnych umów pośrednictwa handlowego”
Dr Jan Byrski (UE w Krakowie) – „Nowe regulacje prawne dotyczące pobierania opłat przewidziane w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych”
10.45 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa Kawowa

11.45 – 13.15 Panel II „Nowe regulacje prawne w obrocie instrumentami finansowymi”
Moderator: dr hab. prof. UMCS, Katarzyna Kopaczyńska – Pieczniak

Dr hab. prof. UMK Konrad Zacharzewski – „Odpowiedzialność odszkodowawcza firm inwestycyjnych po zmianach prawa w 2018 roku”.
Dr Jacek Dybiński (UJ) – „Kluczowe problemy i wyzwania ochrony inwestora oraz konsumenta na rynku instrumentów finansowych – ocena dekady reform unijnego i polskiego prawa rynku kapitałowego oraz obecnego stanu regulacji”
Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska (UW) – „Technologia blockchain jako wyzwanie dla ram instytucjonalno-prawnych obrotu instrumentami finansowymi”
Dr Michał Pyka (UJ) – „Strefa półcienia czy wyraźna granica pomiędzy informacją poufną a bieżącą oraz pomiędzy niezwłocznością a opóźnieniem publikacji tej informacji?”

12.45 – 13.15 Dyskusja
13.15 – 14.15 Lunch

14.15 – 16.15 Panel III „Pozycja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”
Moderator: dr hab. prof. UE Aleksander J. Witosz

Dr hab. prof. UG Joanna Kruczalak – Jankowska – „Ochrona wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym”
Dr Aleksandra Sikorska – Lewandowska (UMK) – „Sytuacja prawna wierzyciela hipotecznego upadłej spółdzielni mieszkaniowej z uwzględnieniem ochrony uprawnionych do lokali”
Dr Jędrzej Jerzmanowski (UAM) – „Zabezpieczenie roszczeń wierzycieli spółek uczestniczących w procesach połączeń i podziałów – na styku przepisów kodeksu spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego”
Dr hab. prof. UE w Krakowie Piotr Horosz – „Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym”
Dr Lidia Siwik (UWr) – „Domniemanie szkody przy dochodzeniu odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika”
Mgr Agnieszka Cybulska – Bienioszek (UE w Katowicach) – „Możliwości pozwania władz spółki przez syndyka, na podstawie przepisu art. 293 KSH”
15.45 – 16.15 Dyskusja
16.15 Podsumowanie obrad

18.30 Spacer po dzielnicy Nikiszowiec
19.00 Uroczysta Kolacja
Restauracja Śląska Prohibicja, Katowice – Nikiszowiec, ul. Krawczyka 1